Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Galeria zdjęć

L posiedzenie KWRiMNiE - stół prezydialny
XLIX KWRiMNiE - stół prezydialny
Jak poprawić stan oświaty służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego?

Edukacja była najważniejszym tematem XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się 18 marca 2015 r. Członkowie Komisji Wspólnej zastanawiali się jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć liczbę uczniów zdających egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz z języka regionalnego.

II posiedzenie plenarne Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu - od lewej Andrzej Halicki, Józef Malinowski, Henryka Mościcka-Dendys, Beata Pęksa
XLVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - stół prezydialny
XLVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - widok ogólny
XLV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - sala obrad
Spotkanie środowisk romskich z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Zebrani w trakcie obrad.
Romowie wybrali kandydatów na swoich przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pana Stanisława Huskowskiego z tradycyjnym zwierzchnikiem części polskich Romów (Siero Romem) Panem Henrykiem Kozłowskim oraz przedstawicielami wszystkich grup mieszkających w Polsce Romów. W trakcie spotkania omówiono wybór przedstawicieli mniejszości romskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

proponuje Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która obradowała 28 maja 2014 r. w Warszawie. Komisja Wspólna zaaprobowała propozycje nowelizacji ustawy, opracowane przez specjalnie powołaną w tym celu grupę roboczą.

Jak uczyć o mniejszościach?

Nauczanie o mniejszościach narodowych i etnicznych w polskich szkołach było jednym z głównych tematów zakończonego w dniu 12 marca 2014 r. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przedstawiciele mniejszości białoruskiej (od lewej): Sławomir Iwaniuk, Barbara Piekarska, Alina Wawrzeniuk, Eugeniusz Wappa, Andrzej Stepaniuk.
Przyjęto Strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce

Zwiększenie obecności języka białoruskiego w szkołach, do których uczęszczają uczniowie należący do mniejszości białoruskiej, powinna zapewnić Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce, przyjęta 11 lutego 2014 r. w Białymstoku. Dokument ten został wypracowany wspólnie przez administrację rządową i organizacje mniejszości białoruskiej. Strategia zostanie teraz przekazana do podpisu Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz Ministrowi Edukacji Narodowej.

Aktualności

Struktura

Kontakt

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. +48 22 245 59 19
e-mail: DWiMN@mac.gov.pl

Dotacje

Informacja w sprawie wniosków i decyzji na dotacje i konkursy dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Pokaż

Newsletter

Aktualności dotyczące Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych na Twoją skrzynkę

Zarejestruj się