Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2016 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2016 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2016

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2016 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020

Realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, zwanego dalej Programem integracji, odbywa się na podstawie uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Program integracji realizowany jest w następujących dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz w dziedzinie komplementarnej edukacja kulturalna.

Zadania w ramach Programu integracji (zadania) będą finansowane lub dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej (rezerwa celowa). Zadania z dziedziny Edukacja będą finansowane i dofinansowane z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Projekty społeczne o zasięgu ogólnopolskim finansowane i dofinansowane będą ze środków pochodzących z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (Minister). Dotacje celowe przekazywane będą za pośrednictwem Wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania (Wojewoda) lub bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także Ministra podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie umów lub porozumień.

Podział rezerwy celowej dokonuje się w trybie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

 1. Obszar wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym - projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym;
 2. Obszar wsparcia II - Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) - o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny;
 3. Obszar wsparcia III - Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny.

I. Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym - projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym

 1. Wnioskodawcy składają do Wojewodów wnioski na realizację kompleksowych działań na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (programy lokalne) w dwóch egzemplarzach, w terminie1 do dnia 15 listopada 2015 r.
 2. Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do niniejszej Informacji.
 3. Programy lokalne mogą zawierać dodatkowe szczegółowe kosztorysy poszczególnych działań.
 4. Wojewoda ma prawo wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub skorygowania programu lokalnego, w tym do przedstawienia dodatkowego szczegółowego kosztorysu poszczególnych działań.
 5. Wojewodowie przygotowują kryteria oceny programów lokalnych2 i powołują Komisję opiniującą programy lokalne (Komisja I), w kwotach limitów określonych przez Ministra, która działa na zasadach określonych w art. 15 ust. 2c - 2f oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., Nr 1118, z późn, zm.).
 6. Programy lokalne, które nie zostały uzupełnione lub skorygowane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji I pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Wojewodowie do dnia 15 grudnia 2015 r. przekazują do Ministra protokoły Komisji I oraz 1 egzemplarz programu lokalnego.
 8. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysokości dotacji na realizację poszczególnych programów lokalnych na 2016 r., przy czym nie jest on związany opinią Komisji I.
 9. Po uzyskaniu informacji o decyzji Ministra, Wojewodowie występują niezwłocznie do Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej.
 10. Wojewodowie zawierają stosowne umowy lub porozumienia na realizację w 2016 r. programów lokalnych lub poszczególnych zadań składających się na program lokalny.
 11. Sprawozdania z wykonania zadań składane są do Wojewodów na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do niniejszej Informacji.

II. Obszar wsparcia II - Małe granty

 1. Wnioskodawcy składają do Wojewodów wnioski na realizację zadania w tym obszarze (wnioski) w dwóch egzemplarzach, w terminie3 do dnia 15 listopada 2015 r.
 2. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji.
 3. Wnioski mogą zawierać dodatkowe szczegółowe kosztorysy.
 4. Wojewoda ma prawo wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub skorygowania wniosku, w tym do przedstawienia dodatkowego szczegółowego kosztorysu.
 5. Wojewodowie powołują Komisję opiniującą wnioski (Komisja II), w kwotach limitów określonych przez Ministra, która działa na zasadach określonych pkt I. 5 niniejszej Informacji.
 6. Wnioski, które nie zostały uzupełnione lub skorygowane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji II pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Wojewodowie do dnia 15 grudnia 2015 r. przekazują do Ministra protokoły Komisji II oraz 1 egzemplarz wniosku.
 8. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań, przy czym nie jest on związany opinią Komisji II.
 9. Po uzyskaniu informacji o decyzji Ministra, Wojewodowie występują niezwłocznie do Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej.
 10. Wojewodowie zawierają umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania lub porozumienia.
 11. Sprawozdania z wykonania zadań składane są do Wojewodów na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji.

III. Obszar wsparcia III - Ogólnopolskie projekty systemowe

 1. Wnioskodawcy składają do Ministra wnioski na realizację zadania w tym obszarze (projekty), w terminie4 do dnia 31 marca 2016 r.
 2. Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i mogą zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy.
 3. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji powołuje Komisję opiniującą projekty (Komisja III), która działa na zasadach określonych pkt I. 5 niniejszej Informacji.
 4. Minister ma prawo wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub skorygowania projektu, w tym do przedstawienia dodatkowego szczegółowego kosztorysu.
 5. Projekty, które nie zostały uzupełnione lub skorygowane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji III pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Komisja III do dnia 30 kwietnia 2016 r. opiniuje projekty pod względem formalnym i merytorycznym.
 7. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań, przy czym nie jest on związany opinią Komisji III.
 8. Minister zawiera umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań.
 9. Sprawozdania z wykonania zadań składane są do Ministra na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji.

IV. Zalecenia ogólne

 1. Program lokalny powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 7. 1 Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
 2. Przy powoływaniu przez Wojewodę Komisji, realizując przepis art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. w odniesieniu do romskiej mniejszości etnicznej należy kierować się zasadą reprezentatywności.
 4. Przy zawieraniu umów na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego proponuje się stosowanie ramowego wzoru umowy określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 5. Automatyczne stosowanie wymogu ustanawiania zabezpieczenia w formie weksla (§ 17 wzoru umowy, o którym mowa w części IV. pkt 3) może zagrozić realizacji zadań poprzez wycofanie się niektórych podmiotów z podpisania umów, a tym samym skutkować zmniejszeniem skuteczności działań podejmowanych przez administrację rządową na rzecz mniejszości romskiej. Należy brać pod uwagę, że Zleceniobiorcami najprawdopodobniej będą podmioty od lat współpracujące z administracją rządową, a ich rzetelność w realizacji zadań i rozliczaniu projektów jest od lat weryfikowana. Wydaje się, że skuteczną i wystarczającą formą zabezpieczenia w tych przypadkach będzie bieżąca kontrola realizacji zadania w trakcie obowiązywania umowy.
 6. Przy określaniu zasad przekazywania dotacji w odniesieniu do liczby i wysokości ewentualnych transz należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę specyfikę i charakter realizowanych programów i zadań.
 7. Procedura dotycząca dotacji przyznawanych z części 30 budżetu państwa jest analogiczna do opisanej w części II. Obszar wsparcia II – Małe granty w punktach 1-7. Minister przekazuje wnioski wraz ze swoją rekomendacją do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który bezpośrednio zawiera umowy z beneficjentami. 

V. Postanowienia końcowe

Minister, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej zbiorczą informację na temat podjętych decyzji, o których mowa w pkt. I. 8, II. 8 i III. 7 niniejszej Informacji.

 

1 W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

2 Powinny uwzględniać kryteria określone w art. 15 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3 W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

4 Patrz przypis nr 1.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa